• ekonomické poradenství, nákladový controlling
  • outsourcing účetnictví a daňové evidence
  • outsourcing mezd a personalistiky

Povinnosti kolem DPH

 Místní příslušnost

V ustanovení § 93a ZDPH je vymezena místní příslušnost ve zvláštních případech, tj. u skupiny a u osob, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Obecně je místní příslušnost ke správci daně vymezena v ustanoveních § 13–15 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Místní příslušnost správce daně dle § 93a ZDPH

 

Plátce  

Místně příslušný správce daně  

Skupina, člen skupiny  

Správce daně příslušný zastupujícímu členu skupiny.  

Osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu  

Finanční úřad pro Prahu 1.  

Osoby evidované v tuzemsku ke zvláštnímu režimu pro poskytnutí elektronických služeb  

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (§ 110a ZDPH).

 

Registrace plátce, povinný registrační údaj

V ustanovení § 94 a § 94a ZDPH je upraveno podání přihlášky k registraci plátce.

Důvod registrace  

Lhůta pro podání přihlášky  

Překročení limitu obratu  

Do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém obrat překročil.  

Ostatní důvody povinné registrace  

Do 15 dnů ode dne, v němž se stal dle ZDPH plátcem.  

Dobrovolná registrace  

Není stanovena lhůta.  

 

 

 

 

 

 

Povinný registrační údaj

V přihlášce k registraci je nutno uvést také čísla všech bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a určit, která mají být správcem daně zveřejněna (§ 96 ZDPH).

Zdaňovací období

Délka zdaňovacího období se stanoví dle § 99 až § 99b ZDPH.

Zdaňovací období  

Podmínky  

Kalendářní měsíc  

§  Obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč

§  Nespolehlivý plátce

§  Skupina

§  Identifikovaná osoba

§  Nově registrovaný plátce v kalendářním roce, v němž byl registrován a v následujícím kalendářním roce (v následujícím kalendářním roce může správce daně povolit změnu).

 

Může se rozhodnout pro kalendářní čtvrtletí  

Pokud není splněna žádná z podmínek výše uvedených a plátce oznámí změnu správci daně.  

Evidence pro daňové účely

Plátce je dle § 100 a § 100a ZDPH povinen vést evidenci pro daňové účely, v níž uvádí veškeré údaje, které se vztahují k jeho daňové povinnosti.

U přijatých zdanitelných plnění, z nichž uplatňuje odpočet daně, je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH také DIČ poskytovatele.

Evidence pro daňové účely musí zahrnovat také plnění, která nejsou předmětem daně, i když tato plnění se do daňového přiznání neuvádějí (např. náhrady škod, prodej pohledávek vzniklých z vlastní obchodní činnosti a další).

Při pořízení zboží z jiného členského státu je plátce povinen vést evidenci hodnot pořízeného zboží v členění podle jednotlivých členských států.

Plátce, který podniká společně s jinými plátci jako společník společnosti (na základě smlouvy o sdružení nebo obdobné smlouvy), je povinen vést evidenci za činnost společnosti (sdružení) odděleně od evidence činnosti, kterou vykonává samostatně. Evidenci za celou společnost vede určený společník společnosti (účastník sdružení).

Daňové přiznání k DPH a splatnost daně

Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně dle § 101 ZDPH

Úkon  

Lhůta  

Podání daňového přiznání plátcem  

Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že plátci nevznikla daňová povinnost.  

Podání daňového přiznání identifikovanou osobou  

Do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jí vznikla daňová povinnost.  

Zaplacení daně (vlastní daňová povinnost)  

Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.  

Vracení nadměrného odpočtu

Nadměrný odpočet se vrací ve lhůtě dle § 105 ZDPH, pokud jeho vyměřením vznikne vratitelný přeplatek.

Vratitelný přeplatek  

Lhůta pro vrácení  

Na základě vyměření nadměrného odpočtu dle řádného daňového přiznání  

Do 30 dnů ode dne vyměření, vrací se bez žádosti.  

Na základě vyměření nadměrného odpočtu při podání dodatečného daňového přiznání  

Přeplatek se vrací pouze tehdy, pokud o jeho vrácení plátce požádá, do 30 dnů od doručení žádosti (§ 155 DŘ).  

Přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100 Kč.

Souhrnné hlášení

Plátce má povinnost podat souhrnné hlášení v těchto případech (§ 102 ZDPH):  

§  dodal zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani,

 

§  přemístil obchodní majetek do jiného členského státu pro účely uskutečňování ekonomických činností,

 

§  uskutečnil třístranný obchod, v němž je prostřední osobou,

 

§  poskytl služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, z nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

 

Identifikovaná osoba má povinnost podat souhrnné hlášení v tomto případě:  

§  poskytla služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, z nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lhůty pro podání souhrnného hlášení

Podmínky  

Lhůta  

Obecně lhůta pro plátce  

Do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil dodání zboží, přemístění obchodního majetku, poskytnutí služby dle § 9 odst. 1 ZDPH nebo dodání zboží ve třístranném obchodu jako prostřední osoba.  

Plátce, který má čtvrtletní zdaňovací období a poskytuje do jiného členského státu jen služby  

Do 25 dnů od skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém poskytl služby dle § 9 odst. 1 s místem plnění v jiném členském státě.  

Identifikovaná osoba  

Do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém poskytla službu dle § 9 odst. 1 s místem plnění v jiném členském státě.  

Souhrnné hlášení se podává pouze v elektronické formě.

Zrušení registrace (DPH)

Plátce může obecně požádat o zrušení registrace za těchto podmínek stanovených v § 106 ZDPH:  

§  nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti registrace a

 

§  pokud za období 12 předcházejících kalendářních měsíců jeho obrat nepřesáhl 1 000 000 Kč nebo

 

§  pokud uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Plátci, který podniká na základě smlouvy společně s jinými jako společník společnosti (dříve – sdružení), lze zrušit registraci jednotlivě jen, zaniklo-li jeho členství ve společnosti nebo při zániku společnosti (sdružení) po vypořádání majetku.

Správce daně je oprávněn zrušit registraci i z moci úřední v těchto případech, pokud plátce:  

§  přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,

 

§  neuskutečnil bez oznámení důvodů za 12 po sobě jdoucích měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti,

 

§  uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,

 

§  neplní své povinnosti vyplývající ze ZDPH a současně za 12 předcházejících kalendářních měsíců jeho obrat nepřesáhl 1 mil. Kč nebo je skupinou.

 

Nespolehlivý plátce

Pokud plátce poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, může správce daně rozhodnout, že je nespolehlivým plátcem (§ 106a ZDPH). Informaci o tom, že plátce je či není nespolehlivým plátcem, zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Odvolání proti rozhodnutí správce daně má odkladný účinek. Za daň, kterou nezaplatí z uskutečněného zdanitelného plnění plátce, o němž je zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, se může za podmínek dle § 109 ZDPH stát ručitelem příjemce zdanitelného plnění.

V lednu 2013 byla vydána informace GFŘ k aplikaci § 106a nespolehlivý plátce (č.j.: 101/13-1210002-506729), v níž jsou uvedeny okolnosti, za nichž může správce daně rozhodnout, že plátce je nespolehlivým plátcem, tato metodická informace byla posléze doplněna o další okolnosti dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2:

Důvod  

Použije se od  

Pokud dojde k vyměření nebo doměření daně podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč v řízení, které bylo zahájeno po 1. 1. 2013.  

Po 1. 1. 2013  

Pokud dojde k vyměření nebo doměření daně podle pomůcek v minimální výši 500 000 Kč v řízení, které bylo zahájeno po 1. 1. 2013.  

Po 1. 1. 2013  

Pokud je u plátce po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH minimálně 10 mil. Kč z daňových povinností vyměřených nebo doměřených po 1. 1. 2013.  

Po 1. 1. 2013  

Pokud plátci nebyl uznán uplatňovaný nárok na odpočet daně a správce daně vyměřil nebo doměřil daň jinak, než plátce uvedl v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH, pokud bude snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč a související vyměřená nebo doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinností v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2014.  

Po 1. 1. 2014  

Opakované vyměření nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani; za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň za 2 zdaňovací období z 6 po sobě jdoucích zdaňovacích období, v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a rozhodnutí o stanovení daně podle pomůcek bylo vydáno po 1. 10. 2014.  

Po 1. 10. 2014  

Plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně; lze přihlížet výhradně k porušení povinnosti nebo neposkytnutí požadované součinnosti nastalému po 1. 10. 2014.  

Po 1. 10. 2014  

Plátce opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely; za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň dvakrát v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, lze v tomto případě přihlížet výhradně k případům, kdy konec lhůty stanovené správcem daně nebo náhradní lhůty stanovené přímo zákonem uplynul po 1. 10. 2014.  

Po 1. 10. 2014  

Plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, zejména pokud plátce nedoplnil, a to ani ve lhůtě stanovené správcem daně, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla, které je pro účely DPH vymezeno v § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH; lze v tomto případě přihlížet výhradně k porušení plnění povinnosti nastalému po 1. 1. 2015.  

Po 1. 1. 2015  

Správce daně je podle uvedeného metodického pokynu a jeho dodatků vždy povinen přihlédnout i k dosavadním zkušenostem s plátcem daně a k objektivním důvodům hodným zvláštního zřetele, které vedly k neplnění povinností plátce (např. živelné pohromy, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti).

 Ručení za nezaplacenou daň

 

Ručení  

Ustanovení ZDPH  

Ručení oprávněného příjemce = osoby, která je dle zákona o spotřebních daních oprávněna přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.  

§ 108a ZDPH  

Ručení příjemce zdanitelného plnění

§  pokud věděl nebo mohl vědět, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena nebo se dodavatel úmyslně dostane do postavení, kdy ji nebude moci zaplatit nebo dojde ke zkrácení daně jiným způsobem,

§  pokud je cena bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny,

§  pokud je úplata poskytnuta na účet vedený mimo tuzemsko,

§  pokud je úplata poskytnuta na jiný účet než účet poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, a pokud úplata za toto plnění překračuje 540 000 Kč (viz níže),

§  pokud je o dodavateli k datu uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem

 

§ 109 ZDPH  

Ručení příjemce zdanitelného plnění od distributora pohonných hmot, není-li registrován v registru distributorů pohonných hmot (netýká se plnění od čerpacích stanic, ty nejsou distributory).  

§ 109 ZDPH  

 

Ručení příjemce zdanitelného plnění v případě, kdy je úplata poskytnuta na jiný účet, než účet poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně představuje dvě rizika:

a) ručení v případě, kdy je úplata poskytnuta na jiný účet než účet poskytovatele plnění (např. i na účet faktoringové společnosti),

b) ručení v případě, kdy je úplata poskytnuta na jiný než zveřejněný účet (poskytovatele plnění).

Od 1. 12. 2014 na základě novely zákona o omezení plateb v hotovosti se riziko tohoto ručení vztahuje jen na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění je vyšší než 540 tis. Kč. Od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 bylo toto riziko tohoto ručení omezeno na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění byla vyšší než 700 tis. Kč (dvojnásobek limitu pro poskytování plateb v hotovosti).

Osoby povinné přiznat a zaplatit daň

Ustanovení § 108 ZDPH stanoví, kdo je osobou povinnou přiznat a zaplatit v tuzemsku daň.

Podmínky  

Osoba povinná přiznat daň  

Při uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku plátcem (kromě plnění v režimu přenesení daňové povinnosti)  

Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění.  

Při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a–92e ZDPH plátcem jinému plátci  

Plátce, kterému je poskytnuto plnění.  

Při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku dle § 9–10d a § 10j ZDPH od osoby neusazené v tuzemsku  

Plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kteří plnění s místem plnění v tuzemsku pořídili.  

Při dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku  

Při dodání elektřiny nebo plynu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku  

Při pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě  

Při dovozu zboží do tuzemska  

Osoba, v jejíž prospěch je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, při němž vzniká daňová povinnost dle § 23 ZDPH a osoba, v jejíž prospěch je vráceno zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu zpět do tuzemska.  

Při pořízení nového dopravního prostředku osobou, která není plátcem  

Osoba, která v tuzemsku pořizuje nový dopravní prostředek.  

Pokud osoba, která není plátcem uvede na dokladu daň  

Osoba, která daň na dokladu uvedla.  

 

 

Kde nás najdete

Ikona kde nás najdeteDATOS Group
Puškinova 2141/14, Plzeň

Provozní doba : 8.00 - 15.30

Partnerské weby

Logo ArgumentLogo Wapos